ارسال

با تشکر از توجهتان به استحضار میرساند که در نگارش مقالات ارسالی برای ارزیابی و چاپ در وب گاه جمهور  میبایست نکات زیر رعایت گردد.

۱. مقالات ارسالی باید در ارتباط مستقیم با مقولات حقوقی، سیاسی و فرهنگی روز باشند.

۲. طول متعارف مقالات ارسالی در حدود ۸۰۰ کلمه بوده و به ندرت از هزار کلمه تجاوز مینمایند.

۳. مقالات ارسالی میبایست در ذیل ایمیل گنجانده شوند و نه بصورت فایل پیوست.

۴. سر دیبر هر بخش مختار به پذیرش و یا رد مقالات واصله بوده و از دادن هر گونه توضیح معاف میباشد.

۵. مقالات ارسالی ممکن است با ویرایش چاپ گردند که در آن صورت نسخه نهایی پیش از چاپ برای نگارنده مقاله ارسال میگردد.

۶.ایمیلهای دپارتمانهای وبگاه جمهور به شرح زیر میباشند:

میز حقوقی: law@jomhur.com

میز سیاسی: politics@jomhur.com

دیدبان فرهنگی: info@jomhur.com