Archive For The “فرهنگ” Category

تأملی بر واقعه عاشورا

By |

تأملی بر واقعه عاشورا

بنظرمی رسد وقایع تاریخی  بعضاً بنا بر مقتضیاتی، بسیار پیچیده و پر رمز وراز  توسط مورخین بیان شده است ، واقعه کربلا به بیانی ساده؛ رخدادی در پی این انتخاب بود که دو برادر از خاندان پیامبر؛ در قبال بیعت با خلیفه وقت ؛ دو رویه مختلف در پیش گرفتند؛ یکی امام حسن است که…

Read more »

دیدبان فرهنگ

By |

دیدبان فرهنگ

پورتال دیدبان فرهنگ بزودی در این فضا راه اندازی خواهدشد

Read more »